Inbreuk handelsnaam

Voordat we kunnen spreken over inbreuk op een handelsnaam moet er eerst een handelsnaamrecht ontstaan. Volgens de Handelsnaamwet is een handelsnaam de naam waaronder men een onderneming drijft. Voor het ontstaan van een handelsnaam of een handelsnaamrecht is geen registratie vereist. Wél moet de onderneming aantonen dat zij de naam daadwerkelijk als handelsnaam gebruikt in het economisch verkeer.

Inbreuk handelsnaam: welke eisen?

Wanneer is sprake van inbreuk op een handelsnaam? Op grond van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die slechts in geringe mate afwijkt van een oudere handelsnaam. Tenminste als daardoor mede gelet op de aard van de ondernemingen en de vestigingsplaats gevaar voor verwarring ontstaat. Er is dus sprake van inbreuk op een handelsnaam als het publiek in verwarring kan raken.

Bij handelsnaaminbreuk komt het meestal aan op een combinatie tussen overeenstemmende handelsnamen en overeenstemmende activiteiten. Ook visuele gelijkenissen kunnen een rol spelen bij het vaststellen van een handelsnaaminbreuk. Hierbij kunt u denken aan de vormgeving van logo’s of gestileerde letters.

De handelsnaam was aanvankelijk slechts een plaatselijk recht. Bakker Broodhuis te Kampen kon Bakker Broodhuis te Maastricht bijvoorbeeld niet van inbreuk op zijn handelsnaamrecht betichten. De Handelsnaamwet acht de vestigingsplaats van de ondernemingen nog steeds van belang bij het beoordelen van de inbreuk. Echter, door de komst van het internet zijn veel ondernemingen al snel landelijk actief. De vestigingsplaats van de ondernemingen is daardoor een factor die rechters minder vaak meewegen in het oordeel over een handelsnaaminbreuk.

Beschrijvende handelsnaam

Bij een inbreuk op een beschrijvende handelsnaam moet u extra goed opletten. Een handelsnaam met een beschrijvend karakter heeft een beperkte beschermingsomvang. Een louter beschrijvende handelsnaam heeft (zelfs) geen onderscheidend vermogen. Tenzij de handelsnaam bekendheid heeft verworven bij het publiek. In dat geval moet men dus kijken of het publiek de oudere handelsnaam kent. En die in verband brengt met de onderneming die de bescherming inroept. Dat men twee beschrijvende namen met elkaar verwart wil nog niet zeggen dat men de ondernemingen achter die namen met elkaar verwart. Bovendien is het publiek op internet gewend geraakt aan het gebruik van beschrijvende handelsnamen. Daarom zal zij minder snel in verwarring raken. Deze regels volgen uit het Dairy Partners-arrest dat correct is toegepast in de uitspraak over Trainingskampen.

Inbreuk handelsnaam
Inbreuk handelsnaam

Contact

Maakt iemand inbreuk op uw handelsnaam? Of wordt u ervan beschuldigd inbreuk te maken op de handelsnaam van iemand anders? Neem dan contact op met Handelsnaamadvocaat.com (onderdeel van Balk Legal) via rik@handelsnaamadvocaat.com of 023 – 2052 826 voor een praktische eerste inschatting.